top of page

Goodio

Goodio 是來自芬蘭的純素手功朱古力。

 

我們從可可豆到朱古力的故事始於精心挑選的原料。我們使用有機、野生原料為食材,並以可於芬蘭在地採購的食材優先。 我們採用芬蘭的野生藍莓、沙棘、薄荷和小紅莓,再加上來自印尼和斯里蘭卡的椰子糖 (不下白糖),以較低溫度製油製作,確保朱古力味道濃郁。Goodio 朱古力是低升糖指數食品,糖尿病人都可放心享用!

公司名稱:                Goodio / Helsinki Heaven Oy

品牌名稱:                Goodie 

業務性質:                品牌持有人、製造商

註冊國家:                芬蘭

品牌網址:                https://goodiochocolate.com

品牌面書専頁:         https://www.facebook.com/GoodioGoods/

正在尋找於以下國家及地區的代理商/入囗商

全亞洲

bottom of page