top of page

Fushi Wellness

Fushi 是“永生”的意思。糅合拉納什 (Rannesh) 和里亞 (Ria) 的文化遺產與品牌創辦人其祖父母傳下來的阿育吠陀 (Ayurvedic) 的家庭配方,將各類油和草藥混製成的純天然的食品。

公司名稱:                Fushi Wellness Ltd

品牌名稱:                Fushi Wellness

業務性質:                品牌持有人、分銷商

註冊國家:                英國

品牌網址:                https://fushiwellbeing.com

品牌面書専頁:          https://www.facebook.com/fushiwellbeinguk

公司領英專頁:          https://www.linkedin.com/company/fushi-wellbeing-ltd/

正在尋找於以下國家及地區的代理商/入囗商

全亞洲

bottom of page